Herren’s nåd (God’s Grace)

English translation by Kent Karlsson

Ingen herde kan så leta
Efter ett borttapadt får
Kunde du Guds hjerta veta
Huru ömt för dig det slår
Törstar längtar innerlig
Efter den, som söndrat sig
Från hans hjord och får så såta
Skulle du af glädje gråta
No shepherd can so search for a lost sheep
(To the extent that God seeks us)
Can you know God’s heart
and how softly it beats for you
He thirsts and longs sincerely
after those who have strayed
From his herd you can stray
(But if you knew how He cares for you)
For your sake, (you would) weep for joy
Ingen sjö så högt kan svalla
Intet djup så grundlöst är
Intet regn så rikt kan falla
Att det minsta likhet bär
Med den nåd, som Herren blid
Oss bevissar allan tid,
Helst då sjnden vill oss föra
I förderf och oss förstöra
No sea can have waves so big
or depth so bottomless
No rain could possibly fall
That could resemble (God’s seeking for us)
But the grace that God gently bestows on us
Is beyond all time
Sin wishes to take us into misery
and destroy us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sångaren’s Aftonbön (The Singer’s Evening Prayer)

English translation by Rev. Terje Ness

Aldrig, sluter Gud Ditt öga,
Du i mörkret är oss när
Och Ditt öra i det höga
Hörer hvad vår bön begär
Dig som leder verdars gång
Dig lof sjunger och vår sång
Dig lof sjunger och vår sång
There is no end to Your sight, O God
You are close to us in the darkness
And Your ears in the heavens
Hear what our prayer asks
You who lead the world’s course
To You we sing our song of praise
Fast dig alla verdar sjunga
Som du slutar i Din famn
Hörer Du då menskors junga
Nämner slapplan de Ditt namn
Der för sjunga vi Dig pris
Gude fader mild och vis
Gude fader mild och vis
Yet to You all worlds sing
You who embrace us
You hear the people sing
People take refuge in Your embrace
Therefore we sing praises to You
God the Father, mild and wise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lovsång (Song of Praise)

English translation by Rev. Terje Ness

Vi prisa och lofva ditt heliga namn
O Jesus som för oss till himmelens hamn
Du som är och som blifver i all evighet
Vår frälsare, konung, vår Gud, vår profet
We praise and exalt Your holy name
O Jesus, You who lead us to the port of heaven
You who are and remain through all eternity
Our Savior, King, our God, our Prophet
Låt ditt ord nu komma till oss
Att din nåd må stärka vår själ
Gif att kärlik och kraft vi af ordet må få
Att till Fadern vi komma må
Let Your word now come to us
That Your grace may strengthen our souls
Grant that the love and strength we receive from Your word
May lead us to the Father
Vi sjunga om dig, du vår frälsare kär,
Du gifver oss tröst och är alltid oss när;
Må vi följa, ej tröttna att vandra din stig;
Du blödde för alla du dog och för mig
We sing to You, dear Savior
You give us comfort and are always near to us
May we follow and not tire of walking Your path
You bled for us all, and You died for me
Gud ske tack och ära för allt
Hvad han gjort och hvad han befallt,
Gud, vår Fader, till dig få vi sätta all tro,
Ty du gifver oss frid och ro
God be thanked and praised for everything He has done
For what He has declared and for what He has ordered
God our Father, in You may we place all our faith,
For You give us peace and serenity